logo ghg
 • Home
 • T-VER
 • Premium T-VER
 • LESS
 • JCM
 • CDM
 • ติดต่อเรา
 • SEARCH
 • กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ปีงบประมาณ 2566
 • ประกาศ ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) จากระบบสายส่ง และจากการผลิตความร้อน สำหรับโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก
 • ประกาศ!!! อัตราค่าบริการ สำหรับการพิจารณาขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER และรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก
 • แนวปฏิบัติสำหรับการตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) และการทวนสอบ (Verification) ช่วง การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19

ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

เครื่องมือการคำนวณ

ปริมาณและมูลค่าการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการ T-VER

ราคาซื้อขายราคาซื้อขายคาร์บอนเครดิต แยกตามประเภทโครงการ

Banner2
Banner3
Banner4

ข่าวประชาสัมพันธ์

ถาม - ตอบ เกี่ยวกับ T-VER

25 พฤษภาคม 2564
การพิสูจน์การดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานปกติ (Additionality) มีที่มาจากแนวคิดของโครงการ CDM ที่ต้องการพิสูจน์ว่าโครงการลดก๊าซเรือนกระ ...
25 พฤษภาคม 2564
โครงการทั่วไป กำหนดให้มีระยะเวลาการคิดคาร์บอนเครดิต 7 ปี ได้แก่ - การพัฒนาพลังงานทดแทน - การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน - การจัดการในภาคขนส่ง - ...
25 พฤษภาคม 2564
โครงการ T-VER เป็นการดำเนินการโดยสมัครใจ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่ประสงค์จะพัฒนาเป็นโครงการ T-VER ต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เริ่มดำเนินการหร ...
Banner2
Banner3

โครงการ T-VER

ระเบียบวิธีการ