logo ghg
 • Home
 • T-VER
 • Premium T-VER
 • LESS
 • JCM
 • CDM
 • ติดต่อเรา
 • SEARCH
 • หน้าแรก
 • ฐานข้อมูลและสถิติ
 • สถิติการขึ้นทะเบียนโครงการ (ทั่วไป)
 • หน้าแรก
 • ฐานข้อมูลและสถิติ
 • สถิติการขึ้นทะเบียนโครงการ (ทั่วไป)

สถิติการขึ้นทะเบียนโครงการ

โครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทั้งหมด

ปีงบประมาณ การขึ้นทะเบียนโครงการ ประเภทโครงการ
จำนวนโครงการ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้/กักเก็บได้
(tCO2eq/year)
AE EE WM AE+WM TM FOR AGR OTH
2557 9 114,237 23,879 6,324 0 83,989 0 44 1 0
2558 11 590,175 270,158 152,546 0 160,460 0 6,942 69 0
2559 19 409,007 141,118 161,967 69,103 36,819 0 0 0 0
2560 41 1,035,672 553,586 14,696 1,436 277,431 0 150,434 0 38,089
2561 50 1,303,096 500,210 320,343 94,435 211,020 0 177,088 0 0
2562 50 1,634,113 554,541 375,405 703,672 0 0 495 0 0
2563 45 916,936 305,613 136,458 128,755 345,621 0 489 0 0
2564 32 3,578,816 414,119 3,010,496 12,840 138,585 2,776 0 0 0
2565 53 1,010,620 551,462 338,660 0 49,127 59,222 12,149 0 0
2566 17 291,279 186,796 140 94,312 0 0 10,031 0 0
รวม 327 10,883,951 3,501,482 4,517,035 1,104,553 1,303,052 61,998 357,672 70 38,089

 หมายเหตุ: 
1. ข้อมูลในตารางไม่รวมโครงการ T-VER แบบแผนงาน (PoA)
2. มีโครงการแบบแผนงานได้รับการขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 โครงการ มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลด/กักเก็บได้ 2,198 tCO2eq/year
3. ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีโครงการขึ้นทะเบียนรวม 55 โครงการ มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลด/กักเก็บได้ 1,012,818 tCO2eq/year
4. รวมโครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทั้งหมด จำนวน 329 โครงการ มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลด/กักเก็บได้ 10,886,149 tCO2eq/year

AE: การพัฒนาพลังงานทดแทน EE: การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM: การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และวัสดุเหลือใช้
AE + WM: พลังงานทดแทนจากการจัดการของเสีย TM: การจัดการในภาคขนส่ง FOR: ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว
AGR: การเกษตร OTH: อื่นๆ

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลด/กักเก็บได้จากโครงการ T-VER (tCO2eq/year)

โครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแยกตามประเภทโครงการ

ประเภทโครงการ จำนวนโครงการที่ขึ้นทะเบียน ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้/กักเก็บได้
(tCO2eq/year)
การพัฒนาพลังงานทดแทน (AE) 160 3,501,482
การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (EE) 71 4,517,035
การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และวัสดุเหลือใช้ (WM) 31 1,104,553
พลังงานทดแทนจากการจัดการของเสีย (AE+WM) 16 1,303,052
การจัดการในภาคขนส่ง (TM) 3 61,998
ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว (FOR) 43 357,672
การเกษตร (AGR) 2 70
อื่นๆ (OTH) 1 38,089
รวม 327 10,883,951

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลด/กักเก็บได้จากโครงการ T-VER (tCO2eq/year)

ระเบียบวิธีการ