• กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ปีงบประมาณ 2567
  • ประกาศ ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิต/การใช้พลังงานไฟฟ้า (Emission Factor) สำหรับโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (ประกาศใช้วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566)
  • ประกาศ!!! อัตราค่าบริการ สำหรับการพิจารณาขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER และรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก
  • แนวปฏิบัติสำหรับการตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) และการทวนสอบ (Verification) ช่วง การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19
  • แนวทางการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานของประเทศไทย (Standard T-VER) (ฉบับที่ 4.0)

Methodology for Voluntary GHG Emission Reduction

Calculation Tools

ปริมาณและมูลค่าการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการ T-VER

ราคาซื้อขายราคาซื้อขายคาร์บอนเครดิต แยกตามประเภทโครงการ

Banner2
Banner3
Banner4

News and Activities

Q&A about T-VER

25 May 2021
การพิสูจน์การดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานปกติ (Additionality) มีที่มาจากแนวคิดของโครงการ CDM ที่ต้องการพิสูจน์ว่าโครงการลดก๊าซเรือนกระ ...
25 May 2021
โครงการทั่วไป กำหนดให้มีระยะเวลาการคิดคาร์บอนเครดิต 7 ปี ได้แก่ - การพัฒนาพลังงานทดแทน - การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน - การจัดการในภาคขนส่ง - ...
25 May 2021
โครงการ T-VER เป็นการดำเนินการโดยสมัครใจ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่ประสงค์จะพัฒนาเป็นโครงการ T-VER ต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เริ่มดำเนินการหร ...
Banner2
Banner3

T-VER Program