• GHG 1905x420
  • Slide Mb Ghg

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย

(Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศ โดยความสมัครใจ และสามารถนำปริมาณการลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิตไปซื้อขายได้

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

(Low Emission Support Scheme | LESS)

แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยกย่องผู้ทำความดีโดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อให้ผู้ดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกได้รับการยอมรับ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์และประเมินทางเทคนิควิชาการ

jcm logo

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้กลไกเครดิตร่วมระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

(Joint Crediting Mechanism | JCM)

JCM เป็นกลไกที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อให้บริษัท/หน่วยงานในประเทศไทยใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำที่ทันสมัย
ในการทำโครงการลดก๊าซเรือนกระจกและแบ่งปันคาร์บอนเครดิตที่ได้จากโครงการให้กับฝ่ายญี่ปุ่น

ข่าวสาร / กิจกรรม จาก JCM

09 กันยายน 2564
การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Joint Crediting Mechanism (JCM) Implementation in Thailand - Innovation for ...
19 เมษายน 2564
ประกาศ !!! โครงการ JCM เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ทาง อบก. ...

โครงการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด

(CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM CDM)

เป็นกลไกหนึ่งที่กำหนดขึ้นภายใต้พิธีสารเกียวโตเพื่อช่วยให้ประเทศอุตสาหกรรมซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มภาคผนวกที่ 1 (Annex I countries) สามารถบรรลุพันธกรณีในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2555 ให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2533 ประมาณร้อยละ 5

ข่าวสาร / กิจกรรม จาก CDM

18 ธันวาคม 2563
ประเมินความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม คลิก!!
04 กันยายน 2563
แบบประเมินความพึงพอใจ คลิก !!!
04 ธันวาคม 2562
ประเมินความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม คลิก!!

vdtuch