logo ghg
  • Home
  • T-VER
  • Premium T-VER
  • LESS
  • JCM
  • CDM
  • ติดต่อเรา
  • SEARCH
  • Header

ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

เครื่องมือการคำนวณ

ปริมาณและมูลค่าการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการ T-VER

ราคาซื้อขายราคาซื้อขายคาร์บอนเครดิต แยกตามประเภทโครงการ

โครงการที่ยื่นแจ้งความประสงค์ในการพัฒนาโครงการ Premium T-VER (Modality of Communication: MoC)
และสถานภาพการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะ
ลำดับ ชื่อโครงการ ชื่อผู้พัฒนาโครงการ วันเริ่มต้น-สิ้นสุดรับฟังความคิดเห็น สถานะการรับฟังความคิดเห็น
ดูทั้งหมด

โครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน/รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกล่าสุด

Banner1
Banner2
Banner3

ข่าวประชาสัมพันธ์

ถาม - ตอบ เกี่ยวกับ Premium T-VER

Banner2
Banner3
Comment Banner

โครงการ T-VER

ระเบียบวิธี