logo ghg
  • Home
  • T-VER
  • Premium T-VER
  • LESS
  • JCM
  • CDM
  • ติดต่อเรา
  • SEARCH
  • Header

ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

เครื่องมือการคำนวณ

ปริมาณและมูลค่าการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการ T-VER

ราคาซื้อขายราคาซื้อขายคาร์บอนเครดิต แยกตามประเภทโครงการ

รับฟังความคิดเห็น

เลขที่ MoC ชื่อโครงการ ชื่อผู้พัฒนาโครงการ วันเริ่มต้น - สิ้นสุด การรับฟังความเห็น สถานะการรับฟังความคิดเห็น

โครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน/รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกล่าสุด

Banner2
Banner3
Banner4

ข่าวประชาสัมพันธ์

ถาม - ตอบ เกี่ยวกับ T-VER

25 พฤษภาคม 2564
การพิสูจน์การดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานปกติ (Additionality) มีที่มาจากแนวคิดของโครงการ CDM ที่ต้องการพิสูจน์ว่าโครงการลดก๊าซเรือนกระ ...
25 พฤษภาคม 2564
โครงการทั่วไป กำหนดให้มีระยะเวลาการคิดคาร์บอนเครดิต 7 ปี ได้แก่ - การพัฒนาพลังงานทดแทน - การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน - การจัดการในภาคขนส่ง - ...
25 พฤษภาคม 2564
โครงการ T-VER เป็นการดำเนินการโดยสมัครใจ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่ประสงค์จะพัฒนาเป็นโครงการ T-VER ต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เริ่มดำเนินการหร ...
Banner2
Banner3
Comment Banner

โครงการ T-VER

ระเบียบวิธี

ผู้ประเมินภายนอก