logo ghg
 • Home
 • T-VER
 • Premium T-VER
 • LESS
 • JCM
 • CDM
 • ติดต่อเรา
 • SEARCH

ถาม- ตอบ เกี่ยวกับ T-VER

ระยะเวลาการคิดคาร์บอนเครดิตมีอายุเท่าไหร่ในแต่ละประเภทโครงการ และสามารถกำหนดวันเริ่มคิดคาร์บอนเครดิตได้อย่างไร

ระยะเวลาการคิดคาร์บอนเครดิตมีอายุเท่าไหร่ในแต่ละประเภทโครงการ และสามารถกำหนดวันเริ่มคิดคาร์บอนเครดิตได้อย่างไร

ระยะเวลาการคิดคาร์บอนเดรดิต แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้ โครงการทั่วไป กำหนดให้มีระยะเวลาการคิดคาร์บอนเครดิต 7 ปี ได้แก่
 • - พลังงานทดแทน
 • - การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
 • - การจัดการในภาคขนส่ง
 • - การจัดการของเสีย
 • - การเกษตร
 • - อื่น ๆ ที่ อบก. กำหนดเพิ่มเติม
โครงการป่าไม้ กำหนดให้มีระยะเวลาการคิดคาร์บอนเครดิต 20 ปี ได้แก่
 • - ปลูกต้นไม้/ปลูกป่า
 • - ฟื้นฟูและดูแลรักษาป่า
การกำหนดวันเริ่มคิดคาร์บอนเครดิต แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้ สำหรับโครงการที่เริ่มดำเนินการแล้ว สามารถกำหนดวันเริ่มคิดเครดิตย้อนหลังได้ แต่ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนโครงการครบถ้วน สำหรับโครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินโครงการ สามารถกำหนดวันเริ่มคิดเครดิตได้ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนโครงการครบถ้วน

การพิสูจน์การดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานปกติ (Additionality) คืออะไร และทำอย่างไร

การพิสูจน์การดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานปกติ (Additionality) คืออะไร และทำอย่างไร

การพิสูจน์การดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานปกติ (Additionality) มีที่มาจากแนวคิดของโครงการ CDM ที่ต้องการพิสูจน์ว่าโครงการลดก๊าซเรือนกระจกจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เอง หากขาดรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิต และเพื่อให้ผู้ซื้อคาร์บอนเครดิตดังกล่าวมั่นใจได้ว่า รายได้ที่โครงการได้รับจากการขายคาร์เครดิตทำให้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกสามารถเกิดขึ้นได้ (Feasible) โครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ไม่เข้าข่าย Positive List ต้องผ่านการพิสูจน์การดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานปกติ (Additionality) โดยการประเมินระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ซึ่งต้องมีระยะเวลาคืนทุนของโครงการมากกว่า 3 ปี

เงื่อนไขการพัฒนาโครงการ T-VER มีอะไรบ้าง

เงื่อนไขการพัฒนาโครงการ T-VER มีอะไรบ้าง

 1. (1) โครงการ T-VER เป็นการดำเนินการโดยสมัครใจ โดยกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่ประสงค์จะพัฒนาเป็นโครงการ T-VER ต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ หรือเป็นกิจกรรมที่มีวันเริ่มเดินระบบและก่อให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ยื่นเอกสารครบถ้วน ต่อ อบก. ยกเว้นโครงการประเภทป่าไม้และพื้นที่สีเขียว และโครงการที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็น โครงการ T-VER ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559
 2. (2) การดำเนินโครงการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยผู้พัฒนาโครงการต้องสามารถแสดงเอกสารหรือหลักฐานที่จำเป็นต่อการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบการดำเนินโครงการได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
 3. (3) โครงการ T-VER ต้องมีการแสดงหรือพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่มีการดำเนินการเพิ่มเติมจากการดำเนินงานตามปกติ (Additionality)

โครงการที่สามารถเข้าร่วมดำเนินโครงการ T-VER มีอะไรบ้าง

โครงการที่สามารถเข้าร่วมดำเนินโครงการ T-VER มีอะไรบ้าง

โครงการที่สามารถเข้าร่วมดำเนินโครงการ T-VER ต้องเข้าข่ายประเภทโครงการดังต่อไปนี้
 1. 1) การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
 2. 2) พลังงานทดแทน
 3. 3) การจัดการของเสีย
 4. 4) การจัดการในภาคขนส่ง
 5. 5) ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว
 6. 6) การเกษตร
 7. 7) อื่นๆ ตามที่ อบก. กำหนด

 • Hits: 13991

ระเบียบวิธีการ