logo ghg
  • Home
  • T-VER
  • Premium T-VER
  • LESS
  • JCM
  • CDM
  • ติดต่อเรา
  • SEARCH
Picture1
 
 
 
หมายเหตุ
- อบก. ไม่ได้ให้การขึ้นทะเบียนรายชื่อที่ปรึกษา ข้อมูลที่แสดงเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เท่านั้น
- อบก. จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการดำเนินงานของที่ปรึกษา
- หากสนใจขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาโครงการ T-VER สามารถกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มเพื่อขอขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาโครงการ T-VER ตามรายละเอียดลิ้งค์นี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev4aPTme69iRjCkj4CZTYorCBdPZS4ktn3DOohP1DRJvdKhQ/viewform

ระเบียบวิธีการ