logo ghg
  • Home
  • T-VER
  • Premium T-VER
  • LESS
  • JCM
  • CDM
  • ติดต่อเรา
  • SEARCH
ลำดับ CPA เลขที่ขึ้นทะเบียน ชื่อกลุ่มโครงการย่อย ที่ตั้งโครงการ ประเภทโครงการ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลด/กักเก็บได้(tCO2eq/year) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง(tCO2eq) รวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง(tCO2eq)
1 349 02 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยกลุ่มเสนา (โครงการย่อยที่ 2) 199 หมู่ที่ 7 ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โครงการประเภทพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล (REF) 1,277
2 349 01 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยกลุ่มเสนา (โครงการย่อยที่ 1) บริษัท เสนา โซล่าร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด โครงการประเภทพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล (REF) 634

ระเบียบวิธีการ