logo ghg
  • Home
  • T-VER
  • LESS
  • JCM
  • CDM
  • ติดต่อเรา
  • SEARCH
  • หน้าแรก
  • ฐานข้อมูลและสถิติ
  • สถิติการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก

สถิติการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก

โครงการที่ได้รับการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด

ปีงบประมาณ จำนวนโครงการที่ได้รับการรับรอง ประเภทโครงการ
จำนวนโครงการ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง
(tCO2eq)
AE EE WM AE+WM TM FOR AGR OTH
2558 7 339,537 265,642 41,405 0 32,490 0 0 0 0
2559 15 249,612 151,011 71,352 2 25,785 0 1,462 0 0
2560 22 493,207 311,786 108,992 15,965 51,722 0 16 0 4,726
2561 27 887,523 792,677 89,498 4,585 0 0 763 0 0
2562 34 1,262,757 1,081,261 99,591 81,905 0 0 0 0 0
2563 50 2,578,321 1,338,517 740,456 31,683 467,665 0 0 0 0
2564 52 3,030,038 2,414,499 311,154 141,160 86,353 0 0 0 76,872
2565 59 4,673,841 1,871,795 435,663 824,432 1,541,951 0 0 0 0
รวม 266 13,514,836 8,227,188 1,898,111 1,099,732 2,205,966 0 2,241 0 81,598

หมายเหตุ: มีโครงการที่ขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ จำนวน 136 โครงการ รวมการขอรับรองทั้งหมด จำนวน 266 ครั้ง

AE: การพัฒนาพลังงานทดแทน EE: การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM: การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และวัสดุเหลือใช้
AE + WM: พลังงานทดแทนจากการจัดการของเสีย TM: การจัดการในภาคขนส่ง FOR: ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว
AGR: การเกษตร OTH: อื่นๆ

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรองจากโครงการ T-VER (tCO2eq)

โครงการที่ได้รับการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกแยกตามประเภทโครงการ

ประเภทโครงการ จำนวนโครงการที่ได้รับการรับรองปริมาณ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง
(tCO2eq)
การพัฒนาพลังงานทดแทน (AE) 65 8,227,188
การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (EE) 36 1,898,111
การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และวัสดุเหลือใช้ (WM) 23 1,099,732
พลังงานทดแทนจากการจัดการของเสีย (AE+WM) 8 2,205,966
การจัดการในภาคขนส่ง (TM) 0 0
ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว (FOR) 3 2,241
การเกษตร (AGR) 0 0
อื่นๆ (OTH) 1 81,598
รวม 136 13,514,836

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองจากโครงการ T-VER (tCO2eq)