โครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแบบแผนงาน (Programme of Activities: PoA) - Bangkok Metropolitan Area E-Bus Zone 1 and 2
ลำดับ CPA เลขที่ขึ้นทะเบียน ชื่อกลุ่มโครงการย่อย ที่ตั้งโครงการ ประเภทโครงการ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลด/กักเก็บได้(tCO2eq/year) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง(tCO2eq) รวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง(tCO2eq)
1 333 05 กลุ่มโครงการย่อยลำดับที่ 5 (CPA 5) โครงการรถโดยสารไฟฟ้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑล โซน 1 และ 2 สถานีชาร์จไฟฟ้า - ตลิ่งชัน 1 สถานีชาร์จไฟฟ้า - ท่าอิฐ สถานีชาร์จไฟฟ้า – ปากเกร็ด สถานีชาร์จไฟฟ้า - บึงกุ่ม 1 สถานีชาร์จไฟฟ้า – เคหะธนบุรี โครงการประเภทการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (PT) 4723
2 333 04 กลุ่มโครงการย่อยลำดับที่ 4 (CPA 4) โครงการรถโดยสารไฟฟ้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑล โซน 1 และ 2 สถานีชาร์จไฟฟ้า - ตลิ่งชัน 1 สถานีชาร์จไฟฟ้า - บึงกุ่ม 1 สถานีชาร์จไฟฟ้า – บึงกุ่ม 2 สถานีชาร์จไฟฟ้า - ปากเกร็ด สถานีชาร์จไฟฟ้า – รังสิต 200 ปี โครงการประเภทการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (PT) 10695
3 333 03 กลุ่มโครงการย่อยลำดับที่ 3 (CPA 3) โครงการรถโดยสารไฟฟ้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑล โซน 1 และ 2 สถานีชาร์จไฟฟ้า - รามคำแหง 74 สถานีชาร์จไฟฟ้า - รังสิตบางพูน สถานีชาร์จไฟฟ้า – รังสิต 200 ปี สถานีชาร์จไฟฟ้า - ม. ราม 2 สถานีชาร์จไฟฟ้า – บึงกุ่ม 2 สถานีชาร์จไฟฟ้า – ท่าอิฐ โครงการประเภทการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (PT) 8748
4 333 02 กลุ่มโครงการย่อยลำดับที่ 2 (CPA 2) โครงการรถโดยสารไฟฟ้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑล โซน 1 และ 2 สถานีชาร์จไฟฟ้า - บึงกุ่ม 2 สถานีชาร์จไฟฟ้า - รังสิตบางพูน สถานีชาร์จไฟฟ้า – รามคำแหง 74 สถานีชาร์จไฟฟ้า - รังสิต 200 ปี สถานีชาร์จไฟฟ้า – ท่าอิฐ สถานีชาร์จไฟฟ้า – มีนบุรี-หนองจอก โครงการประเภทการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (PT) 6021
5 333 01 โครงการรถโดยสารไฟฟ้า กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โซน 1 และ 2 กลุ่ม โครงการย่อยที่ 1 1. สถานีชาร์จไฟฟ้าบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 2. สถานีชาร์จไฟฟ้าปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โครงการประเภทการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (PT) 3254