• Home
  • Database and Statistics
  • Statistics of Issuance of T-VER
  • Home
  • Database and Statistics
  • Statistics of Issuance of T-VER

สถิติการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก

โครงการที่ได้รับการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด

ปีงบประมาณ จำนวนโครงการที่ได้รับการรับรอง ประเภทโครงการ
จำนวนครั้งการขอรับรอง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง
(tCO2eq)
AE EE WM AE+WM TM FOR AGR OTH
2558 7 339,537 265,642 41,405 0 32,490 0 0 0 0
2559 15 249,612 151,011 71,352 2 25,785 0 1,462 0 0
2560 22 493,207 311,786 108,992 15,965 51,722 0 16 0 4,726
2561 27 887,523 792,677 89,498 4,585 0 0 763 0 0
2562 34 1,262,757 1,081,261 99,591 81,905 0 0 0 0 0
2563 50 2,578,321 1,338,517 740,456 31,683 467,665 0 0 0 0
2564 52 3,030,038 2,414,499 311,154 141,160 86,353 0 0 0 76,872
2565 59 4,673,841 1,871,795 435,663 824,432 1,541,951 0 0 0 0
2566 42 3,444,918 1,618,444 514,113 1,030,109 162,308 0 119,944 0 0
รวม 308 16,959,754 9,845,632 2,412,224 2,129,841 2,368,274 0 122,185 0 81,598

หมายเหตุ: มีโครงการที่ขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้ จำนวน 157 โครงการ  (โครงการแบบแผนงาน จำนวน 2 โครงการ) รวมการขอรับรองทั้งหมด จำนวน 310 ครั้ง 

AE: การพัฒนาพลังงานทดแทน EE: การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM: การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และวัสดุเหลือใช้
AE + WM: พลังงานทดแทนจากการจัดการของเสีย TM: การจัดการในภาคขนส่ง FOR: ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว
AGR: การเกษตร OTH: อื่นๆ

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรองจากโครงการ T-VER (tCO2eq)

โครงการที่ได้รับการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกแยกตามประเภทโครงการ

ประเภทโครงการ จำนวนโครงการที่ได้รับการรับรองปริมาณ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง
(tCO2eq)
การพัฒนาพลังงานทดแทน (AE) 77 9,845,632
การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (EE) 37 2,412,224
การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และวัสดุเหลือใช้ (WM) 25 2,129,841
พลังงานทดแทนจากการจัดการของเสีย (AE+WM) 9 2,368,274
การจัดการในภาคขนส่ง (TM) 0 0
ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว (FOR) 6 122,185
การเกษตร (AGR) 0 0
อื่นๆ (OTH) 1 81,598
รวม 155 16,959,754

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองจากโครงการ T-VER (tCO2eq)