logo ghg
  • Home
  • T-VER
  • LESS
  • PMR
  • JCM
  • CDM
  • ติดต่อเรา
  • SEARCH
  • ประกาศ!!! อัตราค่าบริการ สำหรับการพิจารณาขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER และรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก
  • กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ปีงบประมาณ 2564

ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

เครื่องมือการคำนวณ

โครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน/รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกล่าสุด

ที่ตั้งโครงการ
68 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250
ที่ตั้งโครงการ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จำนวน 13 สาขา
ที่ตั้งโครงการ
สำนักงานวิสาหกิจธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานวิสาหกิจธนาคารต้นไม้บ้านแดง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
Banner2
Banner3
Banner4

ข่าวประชาสัมพันธ์

ถาม - ตอบ เกี่ยวกับ T-VER

03 มกราคม 2562
ระยะเวลาการคิดคาร์บอนเดรดิต แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้ โครงการทั่วไป กำหนดให้มีระยะเวลาการคิดคาร์บอนเครดิต 7 ปี ได้แก่ - พลังงานทดแทน - ...
03 มกราคม 2562
การพิสูจน์การดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานปกติ (Additionality) มีที่มาจากแนวคิดของโครงการ CDM ที่ต้องการพิสูจน์ว่าโครงการลดก๊าซเรือนกระ ...
22 ตุลาคม 2561
โครงการ T-VER เป็นการดำเนินการโดยสมัครใจ โดยกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่ประสงค์จะพัฒนาเป็นโครงการ T-VER ต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เริ่มดำเนินกา ...
Banner2
Banner3
Comment Banner

โครงการ T-VER