logo ghg
  • Home
  • T-VER
  • LESS
  • PMR
  • JCM
  • CDM
  • ติดต่อเรา
  • SEARCH
  • TAX TVERs
  • Slide TVER

ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

เครื่องมือการคำนวณ

โครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน/รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกล่าสุด

ที่ตั้งโครงการ
โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ผู้พัฒนาโครงการ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ
ตำบลพิกุลทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ผู้พัฒนาโครงการ
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
ที่ตั้งโครงการ
ถนนเลี่ยงเมืองปากพนัง ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้พัฒนาโครงการ
บริษัท อินเตอร์ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Banner2
Banner3
Banner4