• GHG 1905x420
  • Slide Mb Ghg

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย

(Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศ โดยความสมัครใจ และสามารถนำปริมาณการลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิตไปซื้อขายได้

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

(Low Emission Support Scheme | LESS)

แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยกย่องผู้ทำความดีโดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อให้ผู้ดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกได้รับการยอมรับ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์และประเมินทางเทคนิควิชาการ

โครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก

(Partnership for Market Radiness)

เป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนทางการเงินและทางเทคนิคเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ให้แก่ประเทศผู้เข้าร่วมโครงการในการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดและการดำเนินการใช้เครื่องมือทางการตลาด

jcm logo

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้กลไกเครดิตร่วมระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

(Joint Crediting Mechanism | JCM)

JCM เป็นกลไกที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อให้บริษัท/หน่วยงานในประเทศไทยใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำที่ทันสมัย
ในการทำโครงการลดก๊าซเรือนกระจกและแบ่งปันคาร์บอนเครดิตที่ได้จากโครงการให้กับฝ่ายญี่ปุ่น

โครงการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด

(CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM CDM)

เป็นกลไกหนึ่งที่กำหนดขึ้นภายใต้พิธีสารเกียวโตเพื่อช่วยให้ประเทศอุตสาหกรรมซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มภาคผนวกที่ 1 (Annex I countries) สามารถบรรลุพันธกรณีในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2555 ให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2533 ประมาณร้อยละ 5

ข่าวสาร / กิจกรรม จาก CDM

18 มีนาคม 2562
อบก. เป็นหน่วยงานกลางประสานการดำเนินงานตามกลไกการพัฒนาที่สะอาดของประเทศไทยทำหน้าที่พิจารณาให้คำรับร ...
20 พฤศจิกายน 2561
ประเมินความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม คลิก!!