• ขอเชิญดาวโหลดรูปภาพ พิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตรงาน
  • GHG 1905x420
  • Slide Mb Ghg

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย

(Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศ โดยความสมัครใจ และสามารถนำปริมาณการลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิตไปซื้อขายได้

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

(Low Emission Support Scheme | LESS)

แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยกย่องผู้ทำความดีโดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อให้ผู้ดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกได้รับการยอมรับ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์และประเมินทางเทคนิควิชาการ

โครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก

(Partnership for Market Radiness)

เป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนทางการเงินและทางเทคนิคเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ให้แก่ประเทศผู้เข้าร่วมโครงการในการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดและการดำเนินการใช้เครื่องมือทางการตลาด

jcm logo

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้กลไกเครดิตร่วมระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

(Joint Crediting Mechanism | JCM)

JCM เป็นกลไกที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อให้บริษัท/หน่วยงานในประเทศไทยใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำที่ทันสมัย
ในการทำโครงการลดก๊าซเรือนกระจกและแบ่งปันคาร์บอนเครดิตที่ได้จากโครงการให้กับฝ่ายญี่ปุ่น

ข่าวสาร / กิจกรรม จาก JCM

11 สิงหาคม 2563
Link สำหรับทำแบบสำรวจ https://forms.gle/6V8rZHZtn4nkFXGs9
11 สิงหาคม 2563
Link ไฟล์เอกสารประกอบการสัมมนาและคลิปวิดีโอ http://gec.jp/jcm/news/jcm2020thailand/ Link สำหรับตอบร ...
26 มีนาคม 2563
ประกาศ !!! โครงการ JCM เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ทาง อบก. ...

โครงการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด

(CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM CDM)

เป็นกลไกหนึ่งที่กำหนดขึ้นภายใต้พิธีสารเกียวโตเพื่อช่วยให้ประเทศอุตสาหกรรมซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มภาคผนวกที่ 1 (Annex I countries) สามารถบรรลุพันธกรณีในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2555 ให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2533 ประมาณร้อยละ 5

ข่าวสาร / กิจกรรม จาก CDM

04 กันยายน 2563
แบบประเมินความพึงพอใจ คลิก !!!
04 ธันวาคม 2562
ประเมินความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม คลิก!!
04 ตุลาคม 2562
UNFCCC แนะนำผู้พัฒนาโครงการ CDM ที่มีคาร์บอนเครดิต (CERs) และต้องการขาย CERs ให้แก่หน่วยงานที่เข้าร ...