logo ghg
 • Home
 • T-VER
 • LESS
 • PMR
 • JCM
 • CDM
 • ติดต่อเรา
 • SEARCH
 • หน้าแรก
 • ฐานข้อมูลและสถิติ
 • สถิติการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก

สถิติการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก

โครงการที่ได้รับการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด

ปีงบประมาณ จำนวนโครงการที่ได้รับการรับรอง ประเภทโครงการ
จำนวนโครงการ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง
(tCO2eq)
(AE) (EE) (WM) (AE+WM) (TM) (FOR) (AGR) (OTH)
2558 7 339,537 265,642 41,405 0 32,490 0 0 0 0
2559 15 249,612 151,011 71,352 2 25,785 0 1,462 0 0
2560 21 493,207 311,786 108,992 15,965 51,722 0 16 0 4,726
2561 27 887,523 792,677 89,498 4,585 0 0 763 0 0
2562 34 1,262,757 1,081,261 99,591 81,905 0 0 0 0 0
2563 49 2,578,321 1,338,517 740,456 31,683 467,665 0 0 0 0
2564 4 226,513 140,160 0 0 86,353 0 0 0 0
รวม 157 6,037,470 4,081,054 1,151,294 134,140 664,015 0 2,241 0 4,726
AE: พลังงานทดแทน EE: การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน WM: การจัดการของเสีย
AE + WM: พลังงานทดแทนจากการจัดการของเสีย TM: การจัดการในภาคขนส่ง FOR: ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว
AGR: การเกษตร OTH: อื่นๆ

โครงการที่ได้รับการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกแยกตามประเภทโครงการ

ประเภทโครงการ จำนวนโครงการที่ได้รับการรับรองปริมาณ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง
(tCO2eq/y)
พลังงานทดแทน (AE) 51 4,081,054
การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (EE) 33 1,151,294
การจัดการของเสีย (WM) 14 134,140
พลังงานทดแทนจากการจัดการของเสีย (AE+WM) 7 664,015
การจัดการในภาคขนส่ง (TM) 0 0
ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว (FOR) 3 2,241
การเกษตร (AGR) 0 0
อื่นๆ (OTH) 1 4,726
รวม 109 6,037,470