logo ghg
 • Home
 • T-VER
 • LESS
 • JCM
 • CDM
 • ติดต่อเรา
 • SEARCH
 • หน้าแรก
 • PMR
 • ข่าวสารและกิจกรรม PMR
 • การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษา โครงการประเมินผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของไทยจากการใช้กลไกราคาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดาเนินการลดก๊าซเรือนกระจกที่ประเทศไทยกำหนด