เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้ *
รหัสผ่าน *
จดจำฉัน
 

ผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการขึ้นทะเบียน


ลำดับที่ ชื่อผู้ประเมินภายนอก ประเภทโครงการที่สามารถตรวจสอบ และทวนสอบได้ ระยะเวลา การขึ้นทะเบียนเป็น VVB หมายเหตุ
1 บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด EE AE RE WM TM FOR AGR 30 ก.ค. 60 - 29 ก.ค. 63 -
2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ FOR AGR 19 ส.ค. 60 - 18 ส.ค. 63 -
3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม FOR AGR 24 พ.ย. 60 - 23 พ.ย. 63 -
4 บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน EE AE RE WM TM FOR 27 มี.ค. 58 - 26 มี.ค. 61 -
5 บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด EE AE RE WM TM FOR AGR 27 มี.ค. 58 - 26 มี.ค. 61 -
6 มหาวิทยาลัยนเรศวร EE AE RE WM TM FOR AGR 21 ก.ค. 58 - 20 ก.ค. 61 -
7 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ FOR AGR 21 ก.ค. 58 - 20 ก.ค. 61 -
8 บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด EE AE RE WM TM 18 ก.ย. 58 - 17 ก.ย. 61 -
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย EE AE RE WM TM 9 พ.ย. 58 - 8 พ.ย. 61 -
10 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ EE AE RE WM TM FOR AGR 2 ก.พ. 59 - 1 ก.พ. 62 -
11 สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ EE AE RE WM TM 2 ส.ค. 59 – 1 ส.ค. 62 -
12 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ EE AE RE WM TM 10 พ.ย. 59 – 9 พ.ย. 62 -
13 บริษัท เซาท์โพล คาร์บอน (ประเทศไทย) จำกัด EE AE RE WM TM 10 พ.ย. 59 – 9 พ.ย. 62 -
14 ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ EE AE RE WM TM 10 มี.ค. 60 - 9 มี.ค. 63 -
15 มหาวิทยาลัยพะเยา EE AE RE WM TM FOR AGR 10 มี.ค. 60 - 9 มี.ค. 63 -
16 บริษัท พัฒนายั่งยืน จำกัด EE AE RE WM TM 10 มี.ค. 60 - 9 มี.ค. 63 -
17 บริษัท กรีนอินโนเวทีฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด EE AE RE WM TM FOR AGR 19 พ.ค. 60 - 18 พ.ค. 63 -
18 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ EE AE RE WM TM FOR AGR 24 พ.ย. 60 - 23 พ.ย. 63 -

หมายเหตุ ความหมายประเภทโครงการ*

EE : การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
AE : การพัฒนาพลังงานทางเลือก
RE : การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน
WM : การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และวัสดุเหลือใช้
TM : การจัดการในภาคขนส่ง
FOR : ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว
​AGR : การเกษตร

OTH : อื่นๆ