ขั้นตอนการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก

Show image

  1. ผู้พัฒนาโครงการยื่นคำขอ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก ตามที่ระเบียบฯ กำหนด
  2. อบก. ดำเนินการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นเพื่อพิจารณาความครบถ้วนของเอกสารต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ และแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่อบก.ได้รับคำขอ
  3. อบก. เสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกพิจารณา ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
  4. อบก. แจ้งผลให้ผู้พัฒนาโครงการทราบ
  • Hits: 194