logo ghg
 • Home
 • T-VER
 • LESS
 • PMR
 • JCM
 • CDM
 • ติดต่อเรา
 • SEARCH

หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนโครงการ

      โครงการที่คณะกรรมการจะพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนต้องเป็นโครงการที่ลด/ดูดซับ ก๊าซเรือนกระจกในประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนทั้ง 5 ข้อ ดังนี้

 1. การดำเนินกิจกรรมของโครงการต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 2. มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER)
 3. มีการดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานตามปกติ (Additionality)
 4. ใช้ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจก (Methodology) ที่เหมาะสมกับโครงการ
 5. วิธีการติดตามผลและการรายงานการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจก (Methodology) ที่ใช้
 • Hits: 2182