การเปิดเผยข้อมูล

Show image

อบก. สามารถเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ให้สาธารณชนทราบบนเว็บไซต์ของอบก.
1) รายชื่อโครงการและผู้พัฒนาโครงการที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโครงการT-VER และวันที่ขึ้นทะเบียน
2) PDD ของโครงการที่ได้ขึ้นทะเบียน
3) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดลงได้
4) รายงานผลการติดตามปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก
5) รายงานการประเมินผลประโยชน์ร่วม
6) รายงานการตรวจสอบและรายงานการทวนสอบ
7) ผลการพิจารณาโครงการ
8) ปริมาณคาร์บอนเครดิตTVERs ที่ได้รับการรับรอ

 

  • Hits: 492