เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้ *
รหัสผ่าน *
จดจำฉัน
 

      ผู้พัฒนาโครงการ หรือผู้ประสงค์จะซื้อขายคาร์บอนเครดิต (TVERs) ทำการซื้อขายคาร์บอนเครดิต (TVERs) โดยสามารถดำเนินการเองได้ ผ่านระบบ T-VER Registry (http://registry.tgo.or.th)
      กรณีที่มอบหมายให้ อบก. เป็นผู้แทนในการดำเนินการธุรกรรมในระบบ T-VER Registry
      1) ให้ผู้ใช้งานแจ้งชื่อ หมายเลขบัญชีของผู้ที่ประสงค์จะซื้อ และจำนวนคาร์บอนเครดิต ไปยัง อบก.พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางของเจ้าของบัญชี
      2) อบก. พิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร
      3) อบก. จะดำเนินการโอน (Transfer)หรือชดเชย (Offset)คาร์บอนเครดิต แก่ผู้ใช้งานภายใน 3วันทำการหลังจากตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว