การยกเลิก/เพิกถอนการขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER

Show image

อบก. สามารถเพิกถอนการขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

  1. เมื่อโครงการเข้าข่ายข้อกำหนดในระเบียบการยกเลิกการขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER ที่ อบก. กำหนด 
  2. เมื่อไม่มีการดำเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลังจากได้ขึ้นทะเบียนโครงการ ภายใน 2 ปี
  • Hits: 539