การประกันความน่าเชื่อถือของคาร์บอนเครดิต TVERs

Show image
  1. กรอบการดำเนินโครงการ T-VER สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14064-2
  2. กรอบการตรวจสอบและการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในโครงการ สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14064-3
  3. หน่วยงานตรวจสอบและทวนสอบ (Validation and Verification Body: VVB หรือ VB) ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ อบก.
  • Hits: 483