เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้ *
รหัสผ่าน *
จดจำฉัน
 

      ผู้พัฒนาโครงการต้องยินยอมให้ อบก. เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ให้สาธารณชนทราบบนเว็บไซต์ของ อบก.
      1. รายชื่อโครงการและผู้พัฒนาโครงการที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ T-VER และวันที่ขึ้นทะเบียน
      2. เอกสารข้อเสนอโครงการ
      3. รายงานการติดตามประเมินผล
      4. รายงานการตรวจสอบความใช้ได้
      5. รายงานการทวนสอบ
      6. ผลการพิจารณาโครงการ
      7. ปริมาณคาร์บอนเครดิต (TVERs) ที่ได้รับการรับรอง