เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้ *
รหัสผ่าน *
จดจำฉัน
 

     การพิสูจน์การดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานปกติมีที่มาจากแนวคิดโครงการ CDM ที่ต้องการพิสูจน์ว่าโครงการลดก๊าซเรือนกระจกไม่สามารถเกิดขึ้นได้เอง หากขาดรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิต และเพื่อให้ผู้ซื้อคาร์บอนเครดิตดังกล่าวมั่นใจได้ว่า รายได้ที่โครงการได้รับจากการขายคาร์เครดิตสามารถทำให้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกสามารถเกิดขึ้นได้ (Feasible)

    อบก. มีการกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิสูจน์ Additionality สำหรับโครงการ T-VER เพื่อช่วยลดความยุ่งยากซับซ้อน โดยกำหนดให้มีความเหมาะสมกับลักษณะของการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย และเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลโครงการที่ต้องพิสูจน์ Additionality จะต้องเข้าข่ายเป็นโครงการขนาดใหญ่เท่านั้น (ตรวจสอบได้จากหัวข้อ “ขนาดของโครงการ”)
หลักเกณฑ์การพิจารณา Additionality
1. โครงการลดก๊าซเรือนกระจกขนาดเล็กมาก (Microscale) และโครงการลดก๊าซเรือนกระจกขนาดเล็ก (Small Scale) ถือว่าผ่านการพิสูจน์ Additionality
2. โครงการลดก๊าซเรือนกระจกขนาดใหญ่ (Large Scale) ต้องพิสูจน์ Additionality โดยพิจารณาโครงการที่มีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) มากกว่า 3 ปีถือว่าผ่านการพิสูจน์ Additionality