เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้ *
รหัสผ่าน *
จดจำฉัน
 

      ลักษณะการดำเนินโครงการ T-VER สามารถดำเนินการได้ 3 รูปแบบ ได้แก่
      1. โครงการเดี่ยว
      โครงการที่ดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในที่ตั้งแห่งเดียว

      2. โครงการแบบควบรวม
      โครงการที่ดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกเช่นเดียวกันโดยมีที่ตั้งหลายแห่งและมีช่วงระยะเวลาในการคิดคาร์บอนเครดิตเหมือนกันผู้พัฒนาโครงการสามารถใช้เอกสารข้อเสนอโครงการฉบับเดียวในการยื่นขอขึ้นทะเบียนโครงการ โดยมีข้อกำหนด ดังนี้
      - ผู้พัฒนาโครงการต้องระบุรายละเอียดของโครงการย่อยทุกโครงการในเอกสารข้อเสนอโครงการ เช่น จำนวนโครงการย่อย ที่ตั้งของแต่ละโครงการย่อย เทคโนโลยีที่ใช้ กำลังการผลิตติดตั้ง เป็นต้น
      - ไม่จำกัดขนาดของโครงการเมื่อนำขนาดของโครงการทั้งหมดรวมกันแล้วต้องไม่เกินข้อกำหนดของระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกที่เลือกใช้
      - กรณีที่ขนาดรวมของโครงการทั้งหมดเข้าข่ายโครงการขนาดใหญ่ โครงการต้องผ่านการพิสูจน์การดำเนินงานเพิ่มจากการดำเนินงานตามปกติ (Additionality)

      3. โครงการแบบกลุ่ม
      โครงการที่ดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกโดยใช้เทคโนโลยีเดียวกัน ในที่ตั้งหลายแห่ง และเริ่มดำเนินการไม่พร้อมกัน ผู้พัฒนาโครงการสามารถเพิ่มโครงการย่อยได้ภายในระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่โครงการได้รับการขึ้นทะเบียนโดยที่วันที่เริ่มต้น และสิ้นสุดระยะเวลาในการคิดคาร์บอนเครดิตของแต่ละโครงการไม่จำเป็นต้องพร้อมกัน ผู้พัฒนาโครงการสามารถใช้เอกสารข้อเสนอโครงการฉบับเดียวกันในการยื่นขอขึ้นทะเบียนโครงการ โดยเอกสารข้อเสนอโครงการต้องระบุกรอบแผนงานอย่างชัดเจน และเมื่อผู้พัฒนาโครงการต้องการเพิ่มเติมโครงการย่อยให้ยื่นเอกสารแจ้งการเพิ่มเติมมายัง อบก. โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้ประเมินภายนอกตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) เอกสารของโครงการย่อยที่เพิ่มเติม โดยมีข้อกำหนด ดังนี้
      - เมื่อนำขนาดของโครงการทั้งหมดรวมกันแล้วต้องเป็นโครงการขนาดเล็ก (Small Scale) หรือเล็กมาก (Micro Scale)
      - ทุกโครงการที่เพิ่มมานั้นต้องใช้ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจเดียวกัน และใช้แผนการติดตามผลการดำเนินโครงการวิธีเดียวกันตามที่ระบุไว้ในเอกสารข้อเสนอโครงการฉบับที่ได้ขึ้นทะเบียน