เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้ *
รหัสผ่าน *
จดจำฉัน
 

      การพัฒนาโครงการ T-VERผู้พัฒนาโครงการต้องตรวจสอบขนาดของโครงการ เนื่องจากโครงการขนาดใหญ่ต้องผ่านการพิสูจน์การดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานตามปกติ (Additionality) การแบ่งขนาดของโครงการจำแนกจากตามประเภทของโครงการ สำหรับโครงการประเภทผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนพิจารณาจากกำลังการผลิตติดตั้ง โครงการประเภทการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานพิจารณาจากปริมาณพลังงานที่คาดว่าจะสามารถลดการใช้ได้ ส่วนโครงการประเภทอื่น ๆ พิจารณาจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ กรณีที่โครงการมีที่ตั้งมากกว่า 1 แห่งให้พิจารณาขนาดของโครงการจากค่ารวมของทุกแห่ง รายละเอียดดังนี้

กิจกรรม ขนาดของโครงการ T-VER
ขนาดเล็กมาก (Microscale)

ขนาดเล็ก (Small Scale)

ขนาดใหญ่ (Large Scale)

สาขาการผลิตและใช้พลังงาน อุตสาหกรรม การจัดการของเสีย และการขนส่ง

การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)

กำลังการผลิตติดตั้งรวม (Installed Capacity) ไม่เกิน 5 MW กำลังการผลิตติดตั้งรวม (Installed Capacity) ไม่เกิน 15 MW กำลังการผลิตติดตั้งรวม (Installed Capacity) มากกว่า15 MW
การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency) เป้าหมายในการลดการใช้พลังงานรวมไม่เกิน 20 GWh/y เป้าหมายในการลดการใช้พลังงานรวมไม่เกิน 60 GWh/y เป้าหมายในการลดการใช้พลังงานรวมมากกว่า 60 GWh/y

เป้าหมายในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

ไม่เกิน 20,000 tCO2e/y ไม่เกิน 60,000 tCO2e/y มากกว่า 60,000 tCO2e/y
สาขาป่าไม้และการเกษตร

เป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

- ไม่เกิน 16,000 tCO2e/y มากกว่า 16,000 tCO2e/y

      หมายเหตุ : MW คือ เมกะวัตต์, GWh/y คือ จิกะวัตต์-ชั่วโมงต่อปี, tCO2e/y คือ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี