เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้ *
รหัสผ่าน *
จดจำฉัน
 

การพัฒนาระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ บุคคลภายนอก
      สามารถเสนอระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกต่อ อบก. ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. จัดระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกตามรูปแบบที่ อบก. กำหนด โดย ดาวน์โหลดเอกสารได้จากที่นี่
  2. การส่งเอกสาร ผู้พัฒนาระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกต้องระบุที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail โดยการส่งเอกสารสามารถทำได้ 2 วิธี คือ
    ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ระบุถึง การพัฒนาระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจก หรือ
    ส่งเอกสารมายัง อบก. จำนวน 1 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น
  3. ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบเอกสาร ภายในระยะเวลา 10 วันทำการ หากไม่ถูกต้องจะมีการแจ้งกลับเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไข
  4. เมื่อมีการประชุมคณะทำงานฯ ทาง อบก. จะเชิญผู้ที่ยื่นพัฒนาระเบียบวิธีการฯ มาตอบข้อซักถามตามความเหมาะสม
  5. เมื่อคณะกรรมการ ฯ มีมติเห็นชอบ / ไม่เห็นชอบ ฝ่ายเลขานุการฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ที่ยื่นพัฒนาระเบียบวิธีการฯ ทราบ