เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้ *
รหัสผ่าน *
จดจำฉัน
 

ผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (Validation/Verification Body: VVB)
      ผู้ประเมินภายนอก คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารข้อเสนอโครงการ และทวนสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจก ตามหลักเกณฑ์ที่ อบก. กำหนด โดยผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการ T-VER จะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อบก.