logo ghg
  • Home
  • T-VER
  • LESS
  • PMR
  • JCM
  • CDM
  • ติดต่อเรา
  • SEARCH

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนโครงการ

17 05

      โครงการที่จะผ่านการพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ T-VER ต้องผ่านหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนทั้ง 5 ข้อ ดังนี้
      1. การดำเนินกิจกรรมของโครงการเป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
      2. การดำเนินกิจกรรมของโครงการมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดของโครงการ T-VER
      3. โครงการมีการดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานตามปกติ (Additionality)
      4. โครงการใช้ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจก (Methodology) ที่สอดคล้องกับโครงการ
      5. โครงการใช้วิธีการติดตามผลและการรายงานการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจก (Methodology) ที่ใช้

      การขอขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER ผู้พัฒนาโครงการจะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบโครงการตามที่ อบก. กำหนด ต้องมีการตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) ของเอกสารข้อเสนอโครงการ โดยผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (Validation and Verification Body: VVB) จากนั้น ผู้พัฒนาโครงการเป็นผู้ยื่นเอกสารต่างๆ มายัง อบก. เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ T-VER ดังนี้

เอกสาร จำนวน
  1. ใบสมัครขึ้นทะเบียนโครงการ 1 ชุด
  2. เอกสารข้อเสนอโครงการที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ประเมินภายนอก (Validated PDD) 2 ชุด
  3. รายงานการตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการ (Validation Report) จากผู้ประเมินภายนอก (VVB) 2 ชุด
  4. รายงานการประเมินผลประโยชน์ร่วม (Co-benefits) 2 ชุด
  5. สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลตามประเภทนิติบุคคล
     (แสดงเอกสารทุกรายที่เป็นเจ้าของโครงการและผู้พัฒนาโครงการ)
1 ชุด
  6. สำเนา Environmental and Safety Assessment Report (ESA) (ถ้ามี) 1 ชุด
  7. สำเนารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment : EIA)
     ฉบับสมบูรณ์ (ถ้ามี)
1 ชุด
  8. แผ่นบันทึกข้อมูล (CD) หรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูล ที่รวบรวมข้อมูลโครงการทั้งหมด 1 ชุด

คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

การเพิกถอนการขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER

      1. อบก. สามารถเพิกถอนการขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER ได้ เมื่อการดำเนินกิจกรรมของโครงการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือ เมื่อไม่มีการดำเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลังจากได้ขึ้นทะเบียนโครงการ ภายใน 2 ปี
      2. ผู้พัฒนาโครงการสามารถขอถอนการขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER ได้ กรณีที่ต้องการขอขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ CDM หรือโครงการลดก๊าซเรือนกระจกตามกลไกอื่น โดยผู้พัฒนาโครงการจะต้องดำเนินการขอถอนการขึ้นทะเบียนโครงการ T-VER ต่อ อบก. ภายใน 30 วันหลังจากได้รับการขึ้นทะเบียนโครงการกับกลไกอื่นแล้ว
      3. ทั้งนี้ผู้ที่แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ อบก.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

  • Hits: 2471