เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้ *
รหัสผ่าน *
จดจำฉัน

RD Korat L

ขอเชิญเข้าร่วมงาน!!!

การลดก๊าซเรือนกระจก: ลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน

     วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 15.30 น.

ณ ห้องลำตะคอง 3 โรงแรมแคนทารี โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
จัดงาน
สัมมนา “โครงการลดก๊าซเรือนกระจก: ลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน”

 

ความสำคัญและที่มา

          ภาวะโลกร้อน (Global Warming) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ และมี พันธกิจร่วมกันที่จะบรรเทาความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่วมแสดงเจตจำนงที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยจะมีการดำเนินการต่างๆ อย่างจริงจัง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) เป็นต้นไป

          โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) เป็นโครงการที่ช่วยในการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในการดำเนินโครงการต่างๆ เช่น การลดการใช้พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน การจัดการของเสีย ฯลฯ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และคาร์บอนเครดิตที่ได้จากโครงการยังสามารถนำไปซื้อ-ขายได้ในอนาคต 

icon register 1

         ***หมดเขตลงทะเบียน ภายในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

agenda111

  map

แผนที่โรงแรมแคนทารี โคราช 

     หมายเหตุ 1. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

                           2. อบก. ไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักของผู้เข้าร่วมสัมมนา

                           3. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนหากมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเต็มจำนวนแล้ว