เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้ *
รหัสผ่าน *
จดจำฉัน

Cover L

ดาวน์โหลด!!! เอกสารประกอบการสัมมนา

“ความรู้เบื้องต้นภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย” 

     วันที่ 26 มกราคม2560  ณ จามจุรีบอลลูม B โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
จัดงาน
สัมมนา “ความรู้เบื้องต้นภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย”

ความสำคัญและที่มา

          ภาวะโลกร้อน (Global Warming) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ และมี พันธกิจร่วมกันที่จะบรรเทาความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่วมแสดงเจตจำนงที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยจะมีการดำเนินการต่างๆ อย่างจริงจัง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) เป็นต้นไป

          โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) เป็นโครงการที่ช่วยในการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในการดำเนินโครงการต่างๆ เช่น การลดการใช้พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน การจัดการของเสีย ฯลฯ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และคาร์บอนเครดิตที่ได้จากโครงการยังสามารถนำไปซื้อ-ขายได้ในอนาคต

          download คลิ๊ก!!ดาวน์โหลดเอกสาร

          hotel คลิ๊ก!!ดาวน์โหลด แผนที่โรงแรม