logo ghg
  • Home
  • T-VER
  • LESS
  • PMR
  • JCM
  • CDM
  • ติดต่อเรา
  • SEARCH

การแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ T-VER

      1. กรณีที่โครงการมีการดำเนินการเปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี้
         1.1 มีการเพิ่มเติมประเภทโครงการ หรือเพิ่มระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกที่ใช้ในการคำนวณ
         1.2 มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลให้ “ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้หลังการเปลี่ยนแปลง มากกว่า 60,000 tCO2e/y หรือ เพิ่มขึ้นมากกว่า 15% จากปริมาณเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง” เช่น เพิ่มจำนวนหรือขนาดของเครื่องจักร หรือมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ค่าของพารามิเตอร์ที่ใช้ในการคำนวณ วิธีการติดตามผล ซึ่งแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ใน เอกสารข้อเสนอโครงการฉบับที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
      ผู้พัฒนาโครงการจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานหลังขึ้นทะเบียน (Revalidation) ที่ อบก. กำหนด (รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานหลังขึ้นทะเบียน)
      2. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากข้อ 1 เช่น การเปลี่ยนชื่อโครงการ ผู้พัฒนาโครงการ ที่ตั้งโครงการ เป็นต้น ผู้พัฒนาโครงการต้องแจ้งต่อ อบก. ทราบ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

Revalidate

>> ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานหลังขึ้นทะเบียน (Revalidation)

  • Hits: 1329