logo ghg
  • Home
  • T-VER
  • LESS
  • PMR
  • JCM
  • CDM
  • ติดต่อเรา
  • SEARCH

Statistic Big

 

                องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. มีโครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้และมีข้อมูลในหลายส่วนที่เป็นประโยชน์และสามารถนำมาใช้เพื่อการวางแผนในอนาคต จึงได้จัดทำ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถิติโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ เพื่อให้ข้อมูลจากโครงการมีการเก็บอย่างเป็นระบบและสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ต่างๆได้อย่างเป็นประโยชน์ รวมทั้งประเทศไทยจะมีฐานข้อมูลโครงการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับโครงการ T-VER อย่างครบถ้วน ทั้งข้อมูลโครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน และได้รับการรับรองคาร์บอนเครดิตภายใต้โครงการ T-VER ข้อมูลระเบียบวิธีการคำนวณก๊าซเรือนกระจก (Methodology) และข้อมูลของ VVB (Validation and Verification Body) อีกทั้งสนับสนุนการนำข้อมูลภายใต้โครงการ T-VER ไปใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์ หรือทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง เข้าใจง่าย และครบถ้วน

(สามารถ Download ไฟล์ TOR ได้จากเอกสารแนบด้านล่าง)

ขอบเขตการดำเนินงาน
1. จัดทำฐานข้อมูลภายใต้โครงการ T-VER ทั้งหมด โดยใช้ข้อมูลจากเอกสารตามรายละเอียดด้านล่าง
- เอกสารข้อเสนอโครงการ (Project Design Document: PDD)
- รายงานผลการติดตามปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Monitoring Report: MR)
- เอกสารข้อมูลผู้ประเมินภายนอก (Validation and Verification Body: VVB)
- ระเบียบวิธีการคำนวณก๊าซเรือนกระจก (Methodology)
- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โดยจัดทำสถิติเป็นแบบปีปฏิทิน และปีงบประมาณ โดยมีการออกแบบตารางข้อมูลให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ ครบถ้วน และพัฒนาในรูปแบบ Excel Base
2. จัดทำฐานข้อมูลที่มีรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูลให้ง่ายต่อการปรับปรุงรูปแบบ การเปลี่ยนแปลงข้อมูล และสามารถเพิ่มลดข้อมูลได้ และสามารถใช้คำสั่งในการค้นหาข้อมูลได้ง่าย (Sort ,Filter)
3. จัดทำหน้าจอแสดงข้อมูลหลัก โดยสามารถนำข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงข้อมูลภาพรวม หรือข้อมูลเชิงเปรียบเทียบได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วนตามที่ อบก. กำหนด ซึ่งเป็นในรูปแบบ ตาราง กราฟ แผนที่ หรือรูปแบบดิจิทัล
4. สามารถสั่งออกข้อมูลในรูปแบบพื้นฐาน ตาราง กราฟ แผนที่ หรือรูปแบบดิจิทัลที่เข้าใจได้ง่ายในรูปแบบของไฟล์เอกสาร PDF หรือ Excel ตามความเหมาะสมของการนําข้อมูลไปใช้งาน
5. จัดทำเอกสารการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) โดยแสดงความสัมพันธ์ของแต่ละข้อมูลไปจนถึงการแสดงข้อมูลภาพรวม หรือข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
6. จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ อบก. อย่างน้อย 1 ครั้ง
7. จัดทำคู่มือการใช้งานสำหรับผู้ดูแลชุดข้อมูล จำนวน 1 ฉบับ และคู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป จำนวน 1 ฉบับ

 

* ผู้ที่สนใจ หรือมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ คุณ ภัทรภณ คล้ายกุล ที่เบอร์ 02-142-7461 หรือ 096-883-0901

 

 

 

 

  • Hits: 161