ขั้นตอนการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก

17 05

      โครงการที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ T-VER และได้เริ่มดำเนินโครงการแล้ว ผู้พัฒนาโครงการจะต้องดำเนินการติดตามผล (Monitoring) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามที่ได้เสนอไว้ใน PDD ผลจากการติดตามผลจะเข้าสู่ขั้นตอนการทวนสอบ (Verification) การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ (TVERs) และออกคาร์บอนเครดิต (Issuance of TVERs) ต่อไป
      อบก. มีการกำหนดหลักเกณฑ์การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยปริมาณการลดการปล่อยและ/หรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่จะผ่านการพิจารณาให้การรับรองต้องเกิดจากโครงการที่ขึ้นทะเบียนเป็นโครงการT-VERและผ่านหลักเกณฑ์การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้ง 4 ข้อ ดังนี้
      1) การดำเนินกิจกรรมของโครงการเป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
      2) การดำเนินกิจกรรมของโครงการมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดของโครงการ T-VER
      3) โครงการติดตามผลการลดก๊าซเรือนกระจกและเก็บข้อมูลโครงการตามที่เสนอในเอกสารข้อเสนอโครงการฉบับที่ขึ้นทะเบียนกับ อบก. หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ อบก. กำหนด
      4) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ขอการรับรอง ต้องคำนวณตามระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามที่เสนอในเอกสารข้อเสนอโครงการฉบับที่ขึ้นทะเบียนกับ อบก. ทั้งนี้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกต้องสามารถทวนสอบได้โดยมีเอกสารหรือหลักฐานประกอบที่น่าเชื่อถือ

      ทั้งนี้ รายละเอียดหลักเกณฑ์การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่คู่มืออ้างอิงการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย

      ผู้พัฒนาโครงการจะต้องยื่นใบสมัครเพื่อขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณามายัง อบก. เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก (TVERs) ดังนี้

เอกสาร จำนวน
1. ใบสมัครขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก 1 ชุด
2. รายงานผลการติดตามปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Monitoring Report) ที่ได้รับการทวนสอบจาก VVB 2 ชุด
3. รายงานการทวนสอบโครงการ (Verification Report) จาก VVB 2 ชุด
4. แผ่นบันทึกข้อมูล (CD) หรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูล 1 ชุด

คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม