logo ghg
  • Home
  • T-VER
  • LESS
  • PMR
  • JCM
  • CDM
  • ติดต่อเรา
  • SEARCH

ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานหลังขึ้นทะเบียน (Revalidation)

      ผู้พัฒนาโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหลังจากได้รับการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) และเข้าข่ายต้องดำเนินการขอ Revalidation นั้น จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา โดยสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ โดยใช้เอกสารดังนี้

เอกสาร จำนวน
  1. แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานหลังขึ้นทะเบียน 1 ชุด
  2. เอกสารข้อเสนอโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง 2 ชุด
  3. รายงานการตรวจสอบความใช้ได้สำหรับโครงการ T-VER ที่ขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานหลังขึ้นทะเบียน 2 ชุด
  4. แผ่น หรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูล 1 ชุด

      ทั้งนี้ ผู้พัฒนาโครงการต้องปรับแก้รายละเอียดในเอกสารข้อเสนอโครงการ (PDD) ให้ถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง และติดต่อผู้ประเมินภายนอกให้ดำเนินการตรวจสอบความใช้ได้ ความถูกต้องของเอกสารข้อเสนอโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามแนวทางการตรวจสอบความใช้ได้ และทวนสอบโครงการT-VER ที่ อบก. กำหนด

19 01

  • Hits: 2413