logo ghg
 • Home
 • T-VER
 • LESS
 • PMR
 • JCM
 • CDM
 • ติดต่อเรา
 • SEARCH

                    ด้วยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้กำหนดจัดงานระดมความคิดเห็น เรื่อง การพัฒนากลไกลดก๊าซเรือนกระจกรูปแบบใหม่ หลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกลไกตลาดระหว่างประเทศและแนวโน้มหลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐ รวมทั้งกฎ รูปแบบ และกระบวนการขั้นตอน (RMP) สำหรับกลไกลดก๊าซเรือนกระจกรูปแบบใหม่ที่จะจัดตั้งขึ้นหลังปี ค.ศ.๒๐๒๐ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและระดมความคิดเห็นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบงานระดมความคิดเห็น

 • Hits: 167

tax S

อ่านเพิ่มเติม: การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการขายคาร์บอนเครดิต

 • Hits: 145

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศรับสมัครตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่โครงการ” (สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล: สิ้นสุดวันที่ 15...

 • Hits: 105

Cover Chaum S

อ่านเพิ่มเติม: ขอเชิญเข้าร่วมงาน!!! การลดก๊าซเรือนกระจก: ลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561...

 • Hits: 233

announcement S

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม: หลักสูตร...

 • Hits: 136