ข้อมูลสะสมถึงปัจจุบัน
ปีงบประมาณ การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก ปีปฏิทิน การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก

จำนวนโครงการ
ที่ได้รับการรับรอง

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

จำนวนโครงการ
ที่ได้รับการรับรอง

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

2557 - - 2557 - -
2558 7 339,537 2558 7 339,537
2559 15 249,612 2559 20 287,124
2560 22 493,207 2560 24 766,632
2561 20 843,262 2561 13 532,325
รวม 64 1,925,618 รวม 64 1,925,618
  • Hits: 236

สถิติการขึ้นทะเบียนโครงการ

ข้อมูลสะสมถึงปัจจุบัน
ปีงบประมาณ การขึ้นทะเบียนโครงการ ปีปฏิทิน การขึ้นทะเบียนโครงการ

จำนวนโครงการ
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้/กักเก็บได้
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี)

จำนวนโครงการ
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้/กักเก็บได้
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี)

2557 9 114,237 2557 12 196,765
2558 11 590,175 2558 8 507,647
2559 19 378,970 2559 26 824,263
2560 41 1,035,672 2560 40 819,293
2561 40 1,059,377 2561 34 830,463
รวม 120 3,178,431 รวม 120 3,178,431
  • Hits: 243

PMR

  • Slide TVER

ความก้าวหน้าการดำเนินงานของประเทศไทย

รายละเอียดแต่ละ ToR และความก้าวหน้าในการดำเนินการ ดังนี้

ข่าวสารและกิจกรรม

กำหนดการจัดกิจกรรม

ดูกำหนดการทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม: PMR

  • Hits: 1750

LESS

  • Slide TVER

ยื่นเอกสารขอการรับรอง LESS สมัครเข้าร่วมโครงการ ตรวจสอบสถานะโครงการ

เอกสารการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจก (LESS Evaluation Sheet)

ข่าวสารและกิจกรรม ดูข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด >

กำหนดการจัดกิจกรรม

ดูกำหนดการทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม: LESS

  • Hits: 5007

CDM

  • Slide TVER

ข้อมูลสถิติโครงการ CDM ของประเทศไทย

อัพเดทล่าสุด 16 ตุลาคม 2560

stat cdm

ดาวน์โหลดข้อมูลสถิติ

ข่าวสารและกิจกรรม

กำหนดการจัดกิจกรรม

ดูกำหนดการทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม: CDM

  • Hits: 1260

เนื้อหาอื่นๆ...