ประเทศ กิจกรรมที่จะดำเนินการ

เปรู
เปรู

 • การศึกษาความต้องการในการเตรียมความพร้อมและการสร้างศักยภาพและองค์ความรู้ในเรื่องของ NAMAs เพื่อเลือกรายสาขาที่เหมาะสมในการดำเนินการใช้เครื่องมือทางการตลาด โดยขณะนี้มีกลุ่มเป้าหมาย 3 รายการสาขา ได้แก่ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ การ จัดการของเสีย และโครงการ PV panel
 • พัฒนาความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการดำเนินการนำร่อง ได้แก่ กรอบโครงสร้างทางกฎหมาย ระบบทะเบียน ระบบ MRV การออกแบบกรอบการประเมินกิจกรรมที่เหมาะสม และการพัฒนาผู้ทวนสอบ
จีน
จีน
 • ออกแบบและเตรียมความพร้อมสำหรับระบบการซื้อขายสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (ETS) โดยจะดำเนินการศึกษาเรื่อง การกำหนดเป้าหมาย การแจกใบอนุญาต การ MRV กลไกราคาและตลาด และกรอบโครงสร้างด้านกฎหมาย
 • การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเพื่อรวมในระบบ ETS ของประเทศ โดยมุ่งเน้นภาคการผลิตไฟฟ้า และรัฐวิสาหกิจ

ชิลี
ชิลี

 • ออกแบบและเตรียมความพร้อมสำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการกำหนดราคาคาร์บอน เช่น การเก็บภาษีคาร์บอน
 • สร้างขีดความสามารถทั้งในภาครัฐและเอกชนสำหรับการออกแบบและดำเนินงานภายใต้กรอบการตรวจวัด รายงานผลและทวนสอบ (MRV) ระบบทะเบียน และเครื่องมือที่ใช้ในการกำหนดราคาคาร์บอน

บราซิล
บราซิล

 • สำรวจตัวเลือกต่างๆที่ใช้ในการกำหนดราคาคาร์บอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงาน
 • พัฒนาศักยภาพในการใช้แบบจำลอง และดำเนินการวิเคราะห์การเก็บภาษีคาร์บอน

โคลอมเบีย
โคลอมเบีย

 • พัฒนาการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMAs) ในภาคการขนส่ง กิจกรรมชดเชยคาร์บอนในประเทศ และเตรียมการเพื่อรองรับการนำมาตรฐานประสิทธิภาพของยานพาหนะมาใช้

อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย

 • สำรวจตัวเลือกที่เหมาะสมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเครื่องมือทางการตลาดในประเทศ
 • นำร่องการดำเนินการตรวจวัด รายงานผล และทวนสอบ (MRV) ในโรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

จอร์แดน
จอร์แดน

 • สำรวจแนวทางการดำเนินการ Scaled-up crediting NAMAs ในภาคพลังงานหมุนเวียน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการจัดการน้ำเสีย/ของเสีย
 • พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้สำหรับการจัดเก็บข้อมูล, การกำหนด Baseline และระบบการตรวจวัด รายงานผล และทวนสอบ (MRV)

สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

 • ดำเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบการเก็บภาษีคาร์บอน ควบคู่กับการดำเนินงานของกิจกรรมชดเชยคาร์บอน
 • พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้เรื่องการตรวจวัด รายงานผล และทวนสอบ (MRV)

ตูนีเซีย
ตูนีเซีย

 • พัฒนากลไก crediting ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และไฟฟ้า โดยจะดำเนินการนำร่องอย่างน้อย 1 อุตสาหกรรม
 • พัฒนาระบบทะเบียนในส่วนของการลดก๊าซเรือนกระจกและแหล่งเงินทุน

ตุรกี
ตุรกี

 • นำร่องการใช้ระบบการตรวจวัด รายงานผล และทวนสอบ (MRV) อย่างเต็มรูปแบบตามที่กำหนดในกฎหมาย MRV
 • จัดเตรียมและวางแผนการดำเนินงานระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ETS)

อินเดีย
อินเดีย

 • สร้างระบบการจัดการข้อมูลก๊าซเรือนกระจกแบบบูรณาการ และพัฒนาแผนงานส่งเสริมระบบพลังงานทดแทนแบบ off-grid (Off-grid Renewable Energy Certificate program: REC)
 • ขยายขอบเขตของระบบ Perform Achieve and Trade (PAT) ให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมต่างๆมากยิ่งขึ้น

คอสตาริกา
คอสตาริกา

 • ออกแบบและพัฒนาตลาดคาร์บอนในประเทศ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของตลาดภายในประเทศ

เม็กซิโก
เม็กซิโก

 • พัฒนาและดำเนินการกลไก crediting ของการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Crediting NAMAs) สำหรับภาคครัวเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้า และการขนส่งในเขตเมือง
 • สร้างระบบทะเบียน และระบบติดตามการลดก๊าซเรือนกระจก

โมร็อคโค
โมร๊อคโค

 • นำร่องกลไกตลาดในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ 1) การผลิตไฟฟ้า 2) ปูนซีเมนต์ และ 3) การสกัดฟอสเฟต และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตลาดคาร์บอน ซึ่งประกอบด้วยระบบทะเบียนก๊าซเรือนกระจก และกรอบการตรวจวัด รายงานผล และทวนสอบ (MRV) ; สำรวจการทำงานร่วมกันกับตลาดต่างประเทศ
 • สำรวจความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงกับตลาดต่างประเทศ

ไทย
ไทย

 • ออกแบบแผนการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ฐานข้อมูล และระบบการตรวจวัด รายงานผล และทวนสอบ (MRV)
 • ศึกษากรอบโครงสร้างทางด้านกฎหมายสำหรับระบบซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ETS)
 • เตรียมการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำของเทศบาลและชุมชุน และความพร้อมในเรื่องของกองทุน LCC

ยูเครน
ยูเครน

 • ออกแบบระบบการตรวจวัด รายงานผล และทวนสอบ (MRV) ในระดับ installation สำหรับภาคพลังงาน
 • ออกแบบและวางแผนการดำเนินงานระบบซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ETS)

เวียดนาม
เวียดนาม

 • ออกแบบและดำเนินการนำร่องการใช้เครื่องมือทางการตลาดในอุตสาหกรรมเหล็ก และการจัดการของเสีย
 • พัฒนาระบบทะเบียนก๊าซเรือนกระจก และระบบ MRV

ศรีลังกา
 • พัฒนาระบบการตรวจวัด รายงานผล และทวนสอบ (MRV) และระบบทะเบียนของประเทศ โดยจัดตั้งสถาบันและสร้างขีดความสามารถในการกำกับดูแล
 • เสริมสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตภายในประเทศ

1402912847 ar

อาร์เจนตินา

 • สำรวจข้อมูลทางด้านนโยบายในการลดการปล๊อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อตอบสนอง NDC (Nationally Determined Contribution) เช่น การประเมินการซื้อขายใบรับรองการใช้พลังงานทดแทนและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งดำเนินการกำหนดขอบเขตของแนวทาง RBF (Results-based climate finance schemes)