อบก. ได้นำเสนอเอกสารข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ต่อที่ประชุม PA ครั้งที่ 8 ในเดือนมีนาคม 2557 ณ เมืองเม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม PA ได้รับการสนับสนุนเงินจำนวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อมาดำเนินกิจกรรมต่างๆตามที่เสนอในเอกสารข้อเสนอโครงการ (MRP)

      โดยมีการประชุมประเมินโครงการและหารือระหว่างธนาคารโลก และ อบก. (Appraisal mission) ในประเด็นด้านเทคนิค การเงิน Safeguards และประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ช่วงระหว่างวันที่ 11 กันยายน- 6 ตุลาคม 2557 โดยที่ประชุมได้เห็นชอบต่อวัตถุประสงค์โครงการ (Project Development Objectives: PDO) ตัวชี้วัดโครงการ (PDO Level Result Indicators) และกิจกรรมภายใต้โครงการ รายละเอียดดังตาราง

 

รายละเอียด

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการศึกษาและการวิเคราะห์ในด้านวิชาการเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนาความพร้อมเครื่องมือทางการตลาดเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย

ตัวชี้วัดของโครงการ

1. การพัฒนาและเสนอองค์ประกอบหลักของ Energy Performance Certificate scheme อันได้แก่ วิธีการกำหนดเป้าหมาย และระบบ MRV ต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อการพิจารณาเชิงนโยบาย
2. การเสนอแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของ 24 เมือง (เทศบาล) ต่อผู้บริหารเมือง
3. การเสนอกรอบด้านกฎหมายและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการดำเนินกลไก Emission Trading Scheme ต่อคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

กิจกรรม

ภายใต้โครงการ PMR อบก. จะดำเนินการใน 4 องค์ประหลัก ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1: การเตียมการเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักด้านการตลาดภาคสมัครใจสำหรับกลไก EPC  scheme

 1. การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม การจัดการด้านข้อมูล
 2. การศึกษาค่าตัวชี้วัดประสิทธิภาพพลังงาน (Specific Energy Consumption: SEC) ของอุตสาหกรรมและอาคารประเภทต่างๆ
 3. การศึกษาศักยภาพการลดการใช้พลังงาน และการลดก๊าซเรือนกระจก
 4. การศึกษาและพัฒนาระบบการตรวจวัด การรายงานและการทวนสอบ (MRV)
 5. การทวนสอบข้อมูล และการกำหนด Baseline
 6. การศึกษาการตั้งเป้าหมายการลดการใช้พลังงาน
 7. การศึกษาการกำหนดราคาใบอนุญาตการใช้พลังงาน และมาตรการจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ
 8. การพัฒนาระบบทะเบียน การศึกษากรอบโครงสร้างเชิงสถาบัน การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย แนวทางการแจกใบอนุญาต และการสร้างผู้ทวนสอบ

องค์ประกอบที่ 2: การพัฒนาแผนศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกและการศึกษาราคาของคาร์บอนเครดิตในภาคเมืองและการพัฒนากองทุนสำหรับเมืองคาร์บอนต่ำ

 1. การศึกษาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก และการจัดทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของเทศบาล 24 แห่ง
 2. การศึกษาด้านราคาคาร์บอนเครดิต และมาตรการจูงใจในการซื้อคาร์บอนเครดิต
 3. การพัฒนาระบบ MRV และระบบทะเบียน
 4. การจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ

องค์ประกอบที่ 3: การศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับกรอบข้อกฎหมายในการพัฒนาระบบการซื้อขายปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Trading Scheme: ETS)

 1. การศึกษาเพื่อเสนอกรอบโครงสร้างทางด้านกฎหมายสำหรับการจัดตั้ง ETS ในประเทศไทย โดยมีการรวบรวมข้อมูลและมีการพิจารณาจากระบบ ETS ของประเทศอื่นๆ
 2.  การจัดทำร่างข้อเสนอแนวทางการบริหารระบบ ETS ในประเทศไทย

องค์ประกอบที่ 4: การบริหารจัดการโครงการ

 1. การบริหารจัดการโครงการ
 2. การพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้บุคลากร
 3. การประชุมหารือร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

      จากการหารือร่วมกับธนาคารโลกในช่วงประเมินโครงการ (Appraisal mission) และการจัดทำเอกสารโครงการ (Project paper) ได้มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมและรายละเอียดของกิจกรรมใน 2 ประเด็นหลัก ดังนี้

หัวข้อ

รายละเอียด

องค์ประกอบที่ 1 (EPC)

ได้มีการสลับเปลี่ยนกิจกรรม 1 กิจกรรม จากเดิมที่เป็นการดำเนินงานโดยงบประมาณไทยเป็นงบสนับสนุนจาก PMR เนื่องจากธนาคารโลกพิจารณาเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญมากต่อกลไก EPC ได้แก่ การศึกษาวิธีการตั้งเป้าหมาย และค่าเป้าหมายการใช้พลังงานของอุตสาหกรรมและอาคารประเภทต่างๆ
ในขณะที่กิจกรรมการการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและผู้ตรวจสอบด้านพลังงาน รวมทั้งการพัฒนาคู่มือแนวทางการกรอกข้อมูลและการทวนสอบเปลี่ยนจากการสนับสนุนโดย PMR เป็นการดำเนินงานโดยประเทศ

องค์ประกอบที่ 2 (LCC)

ปรับลดจำนวนเทศบาลเป้าหมายจากเดิม 32 เทศบาล เป็น 24 เทศบาล เนื่องจากได้มีการพิจารณาถึงระยะเวลาและงบประมาณที่จำกัด และเพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่มีคุณภาพ และลงลึกในรายละเอียด

เอกสาร:
ข้อเสนอโครงการของประเทศไทย (Final MRP Thailand)

วันที่ วันเสาร์, 18 มิถุนายน 2559 21:46 File Size 2.85 MB ดาวน์โหลด 73.00 ดาวน์โหลด