logo ghg
 • Home
 • T-VER
 • LESS
 • PMR
 • JCM
 • CDM
 • ติดต่อเรา
 • SEARCH

อบก. เข้าร่วมงานแถลงผลการดำเนินงานรอบ 7 เดือน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดย นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการ อบก. ได้เข้าร่วมงานแถลงผลการดำเนินงานรอบ 7 เดือน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยมี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในโอกาสนี้ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ได้แถลงผลการดำเนินงานรอบ 7 เดือน ของ ทส. พร้อมเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมรักษาดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผลการดำเนินงานมีดังนี้

 1. พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รับหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุม High – Level Thematic Debate on Achieving the Sustainable Development Goals และลงนามความตกลงปารีสในพิธีลงนามระดับสูงความตกลงปารีส อีกทั้งได้รับเกียรติให้กล่าวถ้อยแถลงในนามประธานกลุ่ม 77 และจีน ระหว่างวันที่ 21 – 22 เมษายน 2559 ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
 2. การดำเนินการป้องกัน ปราบปรามการบุกรุก ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
  - การทวงคืนผืนป่า ดำเนินการปราบปรามและหยุดยั้งผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง อยู่ระหว่างการจัดตั้ง ‘ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า’ ณ กรมป่าไม้ ร่วมด้วยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าให้มีความเป็นเอกภาพและสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน
  - การจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ราษฎร (คทช.) โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในรูปแบบประชารัฐ ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายไว้ 47 จังหวัด 80 พื้นที่ รวม 350,000 ไร่ ขณะนี้ดำเนินการแล้วใน 6 พื้นที่ จำนวน 26,943 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 4,522 ราย
  - การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า โดยสามารถแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือได้ตามแผนที่วางไว้ โดยมี 4 ขั้นตอนหลัก คือ การเตรียมการ การรับมือก่อนวิกฤต รับมือช่วงวิกฤต และการฟื้นฟูและสร้างความยั่งยืน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ รวมถึงมีการจัดการประชุมคณะทำงานอาเซียนเพื่อยกร่าง Road Map อาเซียนปลอดหมอกควัน เปลี่ยนภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคปลอดหมอกควันภายใน ปี 2563
 3. การพัฒนาบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ คลอบคลุมผืนป่า 149 แห่ง โดยได้จัดทำแผนพัฒนาการบริหารจัดการดูแลป่าไม้อย่างเป็นระบบ สำหรับอุทยานแห่งชาติทางทะเลได้พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการจัดการและจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น อาทิ การบริการนักท่องเที่ยว การกำหนดจุดดำน้ำ การกำหนดจุดจอดเรือ เป็นต้น โดยรายได้จะนำกลับคืนพัฒนาอุทยานแห่งชาติในปีต่อไป 20% และพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 5%
 4. การบริหารจัดการน้ำ อาทิ การบริหารจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน ดำเนินการนำร่องในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ และ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน รวมถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นราบ ภายใต้แผนการจัดการน้ำแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยความรับผิดชอบของกรมทรัพยาน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 5. การบริหารงานบุคลากร ทส. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรที่ทำหน้าที่รักษาป่า แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน ให้จัดตั้งสถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า จังหวัดแพร่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่ของ ทส. และระยะยาว ได้จัดทำแผนหลักสูตรให้ความรู้การป้องกันและรักษาป่าแก่ภาคประชาชน อีกทั้งจัดตั้งสถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่ของ ทส. ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล

      อนึ่ง ภายหลังการแถลงผลการดำเนินงานรอบ 7 เดือน ของ ทส. พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ อบก. ได้ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

{phocagallery view=category|categoryid=6|limitstart=0|limitcount=0}

 • Hits: 4334