การประชุมรับฟังความคิดเห็น

กรอบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมสำหรับ

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ LCC program

วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ ห้องบอลรูม ซี ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพมหานคร

 

                                   

 

           องค์การบริการจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือ อบก. ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น “กรอบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมสำหรับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ LCC Program” ร่วมกับเทศบาลที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (Partnership for Market Readiness: PMR) ในวันที่ 17 ม.ค. 2561 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร. พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเป็นประธานเปิดงานสัมมนา มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 76 คน