ฝ่ายเลขานุการ PMR ได้มีการจัดทำเครื่องมือหรือแนวทางในการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ (PMR Market Readiness Proposal Tool) ซึ่งจะช่วยประเทศผู้เข้าร่วมโครงการในการประเมินศักยภาพและความพร้อมด้านกลไกตลาดที่มีอยู่และช่วยบ่งชี้ถึงสิ่งที่ยังขาดไป เครื่องมือนี้ประกอบด้วย 6 ส่วนหลัก (Building Blocks) ดังนี้
Block 1 : ภาพรวมของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำและแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของ ประเทศ
Block 2 : ภาพรวมด้านนโยบายและการเตรียมความพร้อมสำหรับการตัดสินใจเชิงนโยบายสำหรับการใช้เครื่องมือทางการตลาด
Block 3 : การบ่งชี้ถึงองค์ประกอบหลัก เช่น ระบบ MRV การจัดเก็บข้อมูล ระบบทะเบียนและระบบการติดตาม กรอบด้านกฎหมาย เป็นต้น รวมถึงการประเมินความพร้อมด้านกลไกตลาด
Block 4 : การบ่งชี้องค์ประกอบหลักของเครื่องมือทางการตลาดที่เสนอสำหรับกลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 กลไก (i) Scaled-up GHG crediting instrument (ii) Domestic ETS
Block 5 : โครงสร้างการจัดการและการหารือภายในประเทศ
Block 6 : สรุปแผนการดำเนินงานและงบประมาณสำหรับกิจกรรมภายใต้ PMR