องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการนำร่องภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก หรือ Thailand Partnership for Market Readiness ขึ้น

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น.

ณ ห้องอินฟินิตี้ 2 โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

 เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนากลไกและเครื่องมือที่จะสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในภาคส่วนต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

MOU
MOU MOU
MOU
MOU MOU
MOU
MOU MOU
MOU
MOU MOU
MOU
MOU MOU
MOU
MOU MOU
MOU
MOU MOU
MOU
MOU MOU
MOU
MOU MOU
MOU
MOU MOU
MOU
MOU MOU
MOU
MOU MOU
MOU
MOU MOU
MOU
MOU MOU
MOU
MOU MOU
MOU
MOU MOU
MOU
MOU MOU
MOU
MOU MOU
MOU
MOU MOU
MOU
MOU MOU
MOU
MOU MOU
MOU
MOU MOU
MOU
MOU MOU
MOU
MOU MOU
MOU
MOU MOU
MOU
MOU MOU
MOU
MOU MOU
MOU
MOU MOU
MOU
MOU MOU
MOU
MOU MOU
MOU
MOU MOU
MOU
MOU MOU
MOU
MOU MOU
MOU
MOU MOU
MOU
MOU MOU
MOU
MOU MOU
MOU
MOU MOU
MOU
MOU MOU
MOU
MOU MOU
MOU
MOU MOU
MOU
MOU MOU

เอกสาร:
กลไกตลาดกับการลดก๊าซเรือนกระจก โดย ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์

วันที่ วันศุกร์, 07 กรกฎาคม 2560 17:03 File Size 2.18 MB ดาวน์โหลด 36.00 ดาวน์โหลด

แนะนำโครงการกลไกเพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจก โดย ผศ.วงกต วงศ์อภัย

วันที่ วันศุกร์, 07 กรกฎาคม 2560 17:05 File Size 1.73 MB ดาวน์โหลด 35.00 ดาวน์โหลด

แนะนำโครงการกลไกเพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจก โดยคุณกมล ตันพิพัฒน์

วันที่ วันศุกร์, 07 กรกฎาคม 2560 17:06 File Size 843.36 KB ดาวน์โหลด 31.00 ดาวน์โหลด

แนะนำโครงการกลไกเพื่อส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ โดย ผศ.ดร.กนกศักดิ์ เอี่ยมโอภาส

วันที่ วันศุกร์, 07 กรกฎาคม 2560 17:09 File Size 1.57 MB ดาวน์โหลด 32.00 ดาวน์โหลด

แนะนำโครงการกลไกเพื่อส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ โดย รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล

วันที่ วันศุกร์, 07 กรกฎาคม 2560 17:10 File Size 2.03 MB ดาวน์โหลด 32.00 ดาวน์โหลด