1. แสดงเจตจำนงเข้าร่วมโครงการ
         ประเทศผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเอกสารแสดงเจตจำนงเข้าร่วมต่อเลขานุการ PMR  จากนั้นนำเสนอกรอบการดำเนินการต่อที่ประชุม Partnership Assembly (PA) เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุนสำหรับช่วงเตรียมการ
  2. ระยะเตรียมการ
         PA จะอนุมัติเงินให้แก่ประเทศผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 350,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อมาดำเนินการจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอโครงการ (Market Readiness Proposal: MRP) ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดแผนการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาด และข้อเสนอทางการเงินเพื่อใช้ในขั้นตอนการดำเนินการต่อไป
  3. ระยะดำเนินการ
         ประเทศผู้เข้าร่วมโครงการต้องดำเนินการตามเอกสารข้อเสนอโครงการ (MRP) ซึ่งรวมถึงการใช้เครื่องมือทางการตลาดตามข้อเสนอ