• อบก. ได้นำเสนอเอกสารข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ต่อที่ประชุม PA ครั้งที่ 8 ในเดือนมีนาคม 2557 ณ เมืองเม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม PA ได้รับการสนับสนุนเงินจำนวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อมาดำเนินกิจกรรมต่างๆตามที่เสนอในเอกสารข้อเสนอโครงการ (MRP)

 

  • อบก. ได้จัดส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(Procurement plan) ให้ธนาคารโลกพิจารณาและได้รับความเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
  • มีการลงนามหนังสือตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในเดือนมกราคม 2559 และมีการลงนามโดยกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

  • เนื่องจากได้รับการลงนามหนังสือตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในเดือนมกราคม 2559 และมีการลงนามโดยกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ทำให้ต้องมีการปรับแก้แผนการจัดซื้อจัดจ้างและเสนอต่อธนาคารโลกอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งได้รับความเห็นชอบเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 โดยมีการจัดจ้างที่ปรึกษา (Consulting Services: CS) ทั้งหมด 10 ToR รายละเอียดแต่ละ ToR และความก้าวหน้าในการดำเนินการ ดังนี้

Reference No.

Description

CS-5

Study to propose the legal framework for establishing the ETS in Thailand

CS-6

Study on provisions of present Law and amendments required for EPC scheme

CS-7

Development of MRV system for EPC

CS-8

Assessment of the D F&Bs energy management system and updating SEC for 11 sectors

CS-9

Energy data verification of selected D F&Bs

CS-10

Target setting for EPC scheme

CS-11

Study on GHG emission and identify potential GHG emission reduction. Develop local GHG abatement plans in 8 municipalities (Region 1)

CS-12

Study on GHG emission and identify potential GHG emission reduction. Develop local GHG abatement plans in 8 municipalities (Region 2)

CS-13

Study on GHG emission and identify potential GHG emission reduction. Develop local GHG abatement plans in 8 municipalities (Region 3). Develop GHG abatement plan guideline that include environmental and social management framework

CS-14

Study on pricing mechanism for EPC unit, LCC TVERs, source of fund and incentive options for LCC TVERs buyer