ก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกำลังพัฒนา นานาประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเรียกร้องให้ทุกประเทศมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นเกินกว่า 2 องศาเซลเซียส ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายนี้ได้ จะต้องมีการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา ดังนั้น Market mechanism หรือกลไกตลาดจะเป็นกลไกที่สำคัญในการสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก
      ธนาคารโลกจึงได้มีการพัฒนา โครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาด (Partnership for Market Readiness: PMR) เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก และเปิดตัวอย่างเป็นทางการในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 16 (พ.ศ. 2553) ณ เมืองแคนคูน ประเทศเม็กซิโก โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้

  1. ให้เงินสนับสนุนในการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาด
  2. ทำโครงการนำร่องและทดสอบเครื่องมือทางการตลาดใหม่ เช่น การซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Domestic Emission Trading Scheme: ETS)                และการใช้กลไกคาร์บอนเครดิตใหม่ๆ (New Crediting Mechanism)
  3. เป็นเวทีในการอภิปรายด้านเทคนิคสำหรับเครื่องมือทางการตลาดใหม่ๆ
  4. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์