สรุปจำนวนโครงการลดก๊าชเรือนกระจกภายใต้โครงการ LESSสรุปจำนวนโครงการลดก๊าชเรือนกระจกภายใต้โครงการ LESS

ประเภทโครงการ จำนวนโครงการ ปริมาณการลด/การกักเก็บก๊าซเรือนกระจกที่ประเมินได้
  • รวม (โครงการ) 128
  • จำนวนปริมาณก๊าซ (tco2e) 184,295,552.95
การจัดการขยะมูลฝอย WM 17 12.41
การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน RE 17 19.89
การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน EE 1 4.00
ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว FOR 93 184,295,516.65