การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูล และวัสดุเหลือใช้ (WM)

ค้นหา: Clear filters
ชื่อวิธีการคำนวณ

รหัส เวอร์ชั่น ชื่อวิธีการคำนวณ ดาวน์โหลด
LESS-WM-01 3 การคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล
LESS-WM-02 2 การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์*
LESS-WM-03 2 การผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์
LESS-WM-04 1 การผลิตแก๊สชีวภาพจากการบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร
LESS-WM-05 1 การคัดแยกกล่องกระดาษบรรจุนมหรือเครื่องดื่มประเภทยูเอชทีเพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นวัสดุใหม่
LESS-WM-07 1 การนำขยะอินทรีย์ประเภทเศษอาหารไปใช้เป็นอาหารสัตว์
LESS-WM-08 1 การผลิตแก๊สชีวภาพจากการบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกรเพื่อนำไปผลิตกระแสไฟฟ้า