การพัฒนาพลังงานทางเลือก (AE)


รหัส เวอร์ชั่น ชื่อวิธีการคำนวณ ดาวน์โหลด
LESS-AE-01 03 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และเชื่อมต่อกับสายส่ง (on-grid)
LESS-AE-02 01 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และไม่เชื่อมต่อกับสายส่ง (Off-grid)
LESS-AE-03 01 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและเชื่อมต่อกับสายส่ง (On-grid)
LESS-AE-04 01 การใช้ไบโอดีเซลสำหรับยานพาหนะเพื่อทดแทนการใช้น้ำมันดีเซล