โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

ค้นหา: Clear filters
จังหวัด
ประเภทโครงการ

โครงการที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
ที่ ชื่อโครงการ COM_FABRIK_ORDERจังหวัด COM_FABRIK_ORDERประเภทโครงการ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด หรือกักเก็บได้
  • จำนวนโครงการ (โครงการ) 128
  • ปริมาณก๊าซ (tco2e) 184,295,560.94
1 โครงการป่าครอบครัวแพนด้าแคมป์ นายศิริพงษ์ โทหนองตอ จังหวัดอุทัยธานี อุทัยธานี ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว FOR 166.00
2 โครงการป่าครอบครัวนายทองหล่อ เพ็ชรประสม จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว FOR 361.00
3 โครงการป่าครอบครัวนายนายสุชิน สายไหม จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว FOR 195.00
4 โครงการป่าครอบครัวผู้ใหญ่บำรุง จันทะเอ จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว FOR 500.00
5 โครงการป่าครอบครัวนายสุด ลำภา จังหวัดนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว FOR 181.00
6 โครงการป่าครอบครัวนางสุธรรมา บุญเผือก จังหวัดอุทัยธานี อุทัยธานี ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว FOR 88.00
7 โครงการป่าครอบครัวนายโพยม คลังแสง จังหวัดอุทัยธานี อุทัยธานี ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว FOR 72.00
8 โครงการป่าครอบครัวนายวิทยา จันทร์สม จังหวัดอุทัยธานี อุทัยธานี ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว FOR 175.00
9 โครงการป่าครอบครัวนายส้มเช้า สารสุวรรณ์ จังหวัดอุทัยธานี อุทัยธานี ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว FOR 25.00
10 โครงการป่าครอบครัวนายส่ำ สุระขันธ์ จังหวัดอุทัยธานี อุทัยธานี ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว FOR 146.00
11 โครงการป่าครอบครัวนายทวี บุญทัน จังหวัดพังงา (แปลงที่ 1) พังงา ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว FOR 6.00
12 โครงการป่าครอบครัวนางจรรยา คาวิจิต จังหวัดพังงา (แปลงที่ 1) พังงา ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว FOR 17.00
13 โครงการป่าครอบครัวนางเสาด๊ะ เจริญจิตร จังหวัดพังงา พังงา ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว FOR 6.00
14 โครงการป่าครอบครัวนายด้าโหด ระวังงาน จังหวัดพังงา พังงา ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว FOR 1.00
15 โครงการป่าครอบครัวนางย่าเรี้ย บุญเสริม จังหวัดพังงา พังงา ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว FOR 24.00
16 โครงการป่าครอบครัวนางรอฟีอ๊ะ นันทบุตร จังหวัดพังงา พังงา ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว FOR 11.00
17 โครงการป่าครอบครัวนายมนัส สร้อยสน จังหวัดพังงา พังงา ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว FOR 17.00
18 โครงการป่าครอบครัวนางเรณู เหมือนมาศ จังหวัดระนอง ระนอง ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว FOR 306.00
19 โครงการป่าครอบครัวนายเผชิญศักดิ์ เจียกขจร จังหวัดระนอง ระนอง ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว FOR 538.00
20 โครงการป่าครอบครัวนางย่าเมี้ย หัสจักร์ จังหวัดระนอง ระนอง ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว FOR 11.00