การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

(Low Emission Support Scheme: LESS) สำหรับภาคอุตสาหกรรม

วันที่ 28 - 29 เมษายน พ.ศ. 2559

ณ ห้องแมนดาริน ซี โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร

      ด้วยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้พัฒนาโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) เพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดการลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยกย่องผู้ทำความดีโดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณ (Letter of Recognition: LoR) ดังนั้น อบก. จึงได้กำหนดจัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS)” สำหรับภาคอุตสาหกรรมขึ้น เพื่อฝึกอบรมการพัฒนาโครงการ LESS การจัดทำเอกสารประกอบโครงการ และการคำนวณปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม ในวันที่ 28 – 29 เมษายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องแมนดาริน ซี โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร

      ในการนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จึงขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ โปรดส่งแบบตอบรับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ไปยัง
นางสาวจิตติมา บุญเกิด

โทรศัพท์ 0 2181 9845 

โทรสาร 0 2143 8404

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภายในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 ด้วย จะขอบคุณยิ่ง